Fantastisk första sommar i stugan!

Höstfärgerna börjar komma. Här är vår egen utsiktsplats på tomten.

Det blev en annorlunda sommar för de flesta i år. Coronasommaren 2020 innebar stora förändringar i semesterplanerna.

I Berghamn har det varit en rekordsommar. Aldrig tidigare har så många kommit hit och samma sak gäller hela Höga Kusten. Risken att bli smittad har varit stor i städerna, men betydligt mindre på landsbygden.

Fördelarna med att besöka en plats som Berghamn är många. Den största fördelen, den som de flesta först lägger märket till, är lugnet och tystnaden. Vi som är ofta i Berghamn trivs i tystnaden, lyssnar efter ljud som bryter den och noterar kanske att nu hörs skogsduvans kuttrande igen. De som kommer från städer blir ofta betagna, här finns inte trafikljud, signaler eller brus. Öronen får vila.

Stugan är i mycket gott skick.

Men det är så mycket mer. Den gemensamma, vedeldade bastun, har varit välbesök och många har hoppat i vikens kalla vatten för att sedan skynda tillbaka i bastuvärmen, uppfriskade.

Uppställningsplatsen för husbilar har varit välfylld och även här är det lugnet som lockar. Berghamn är ett sidospår, här finns ingen genomfart.

Hällarna har också, stundtals, haft många besökare. När Silja Line bestämde sig för att köra Höga Kusten-turer, tog sig runt 30-talet personer dit för att se denna jättebåt passera.

Från hällarna syns horisonten och ibland en stor färja.

Utsikten mot havet lockar, liksom att besöka fiskarkapellet.

Men det finns många fler fördelar med Berghamn. Som till exempel läget. Här är man i södra delen av Höga Kusten och kan med bil, båt, cykel eller till fots nå alla fina besöksmål som världsarvet har att erbjuda.

Vi hyrde ut under en del av sommaren och de flesta besökare har kommit från södra delarna av Sverige, men besökare har också kommit från Italien och Schweiz. Vi är förtjusta över hur mycket de uppskattat att hyra vår stuga. Lovorden har varit många och inspirerar oss till fler säsonger.

Den här platsen i Berghamn kallas Utsikten. Här sitter man gärna en god stund.

Nu har vi nått hösten och det är lugnare med uthyrningen. Vi har en del datum lediga på Airbnb och för den som har möjlighet är en helg, eller någon dag härute väl värt en resa. Inte minst är stjärnhimlen fantastisk om man söker sig utanför byns lampljus. Men också skogen och bergen bjuder på skönhet utöver det vanliga när höstfärgerna sprakar. Djuren verka också mindre skygga nu. Häromdagen såg vi en gråsäl och en häger under en liten roddtur i viken.

Platsen fortsätter att överraska oss. Varje dag bjuder på fina upplevelser, i en miljö som andas lugn.

Här är länken till vår Airbnb:

https://airbnb.com/h/highcoastcabin

Fantastic first summer in the cabin!

It was a different summer for most people this year. The Corona summer of 2020 meant major changes in the holiday plans.

It has been a new record summer in Berghamn. Never before have so many come here and the same goes for the entire High Coast. The risk of becoming infected has been high in the cities, but much less in the countryside.

The benefits of visiting a place like Berghamn are many. The biggest advantage, the one that most people first notice, is the peace and quiet. We who visit Berghamn often thrive in the silence, listen for sounds that break it and perhaps notice that now the wood pigeon’s cooing is heard again. Those who come from cities are often captivated, there are no traffic noises, signals or rumbling. The hearing is allowed to rest.

But there is so much more. The common, wood-fired sauna, has been well-visited and many have jumped into the bay’s cold water and then hurried back into the sauna heat, refreshed.

The parking space for motorhomes has been well stocked and even here it is the tranquility that attracts. Berghamn is a siding, there is no passage here.

The slabs have also, at times, had many visitors. When Silja Line decided to run Höga Kusten tours, around 30 people went there to see this giant boat pass.

The view of the sea attracts, as well as visiting the chapel.

But there are many more benefits to Berghamn. Such as the situation. Here you are in the southern part of the High Coast and you can go by car, boat, bike or on foot to reach all the great places that the world heritage has to offer.

We rented out for part of the summer and most visitors have come from the southern parts of Sweden, but also from countries like Italy and Switzerland. We are delighted at how much they appreciated renting our cottage. The praise has been many and inspires us to more seasons.

Now we have reached the autumn and it is calmer with the rental. We have some dates available on Airbnb and for those who have the opportunity, a weekend, or a day out here is well worth a trip. Not least, the starry sky is fantastic if you look outside the village lamplight. But also the forest and the mountains offer beauty beyond the ordinary when the autumn colors crackle. The animals also seem less shy now. The other day we saw a gray seal and a heron during a small rowing trip in the bay.

The place continues to surprise us. Every day offers great experiences, in an environment that breathes calm.

This is the link to our place on Airbnb:

https://airbnb.com/h/highcoastcabin